موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد

موسسه حقوقی درکرج

تخصص، تمرکز، موفقیت 
شعار ما نیست برنامه ی ماست

موسسه حقوقی کرج عدالت آفرین

منطقه آزاد ماکو

​این منطقه موقعیت ممتازی برای جلب و جذب سرمایه گذاری های بین المللی و به خصوص سرمایه گذاران ترکیه و اروپا دارد.بنادر ترکیه در دریای سیاه و مدیترانه می تواند منطقه آزاد ماکو را به قطب صادراتی تبدیل کند. منطقه آزاد ماکو دارای ویژگی های برتر و خاص برای سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون فعالیت های تجاری و حمل و نقل است.

​ماکو با قرارگرفتن در مسیر تجارت آسیا و اروپا ، مناسب ترین منطقه جهت سرمایه گذاری و ثبت شرکت است.

ثبت شرکت و مؤسسه در مناطق آزاد با ارائه مدارک به واحد ثبتی به عمل خواهد آمد:
– اظهارنامه ثبت شرکت
– اساسنامه شرکت
– صورت جلسه مجمع مؤسسین
– صورت جلسه اولین انتخاب هیئت مدیره
– گواهی بانگی
– مجوز فعالیت که توسط سازمان مربوطه صادر گردیده است.