موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد

موسسه حقوقی درکرج

تخصص، تمرکز، موفقیت 
شعار ما نیست برنامه ی ماست

موسسه حقوقی کرج عدالت آفرین

منطقه آزاد ارس

​ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس رشد قابل توجهی داشته است و دلیل آن مزایای بیشمار قانونی، رقابتی و گمرگی سرمایه گذاری در منطقه ارس است.

مزایای قانونی عبارتند از:
معافیت مالیاتتی به مدت 20 سال برای کلیه فعالیت های اقتصادی
معافیت از پرداخت عوارض گمرکی برای وارداتی مانند ماشین آلات
سرمایه گذار خارجی قادر به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی است .
استفاده از متخصصان خارجی
مزایای رقابتی شامل:
هزینه پایین نیروی کار متخصص
هزینه پایین انرژی و انبارداری
امنیت بالای سرمایه گذاری
 
بعد از انجام کلیه مراحل ثبت شرکت و طی کردن مراحل اداری ، مجوز ثبت شرکت صادر و درنهایت آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی و محلی برای اطلاع عموم به چاپ می رسد.