موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد

موسسه حقوقی درکرج

تخصص، تمرکز، موفقیت 
شعار ما نیست برنامه ی ماست

موسسه حقوقی کرج عدالت آفرین
دانلود

​​قانون شوراهای حل اختلاف

قانون کاهش مجازات حبس

قانون جرائم راهنمایی و رانندگی

قانون مدیریت خدمات کشوری

دانلود
دانلود
دانلود

قانون مجازات اسلامی

دانلود

قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود

قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود

قانون تجارت

دانلود

قانون مدنی

دانلود

قانون اساسی

دانلود

قانون بودجه سال 1400

دانلود

قانون روابط موجر و مستأجر

دانلود

قانون حمایت خانواده

دانلود

قانون تملک آپارتمان ها

دانلود

بانک
قوانین جمهوری
​​​​​​​اسلامی
​​​​​​​ایران