موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد

موسسه حقوقی درکرج

تخصص، تمرکز، موفقیت 
شعار ما نیست برنامه ی ماست

موسسه حقوقی کرج عدالت آفرین

​دعاوی کیفری درحقیقت شاخه ای ازحقوق جزا هستند که شامل جرایم، مجازاتها و قوانین جزایی می باشند دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می شود که در ارتباط با جرم ، مجرم و مسئولیت کیفری است. منظور از جرم هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین موضوعه جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. منظور از مجرم هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) است که ارتکاب عمل مجرمانه به او نسبت داده شده و در محکمه صالح صحت این انتساب احراز شده باشد و در نهایت منظور از مسئولیت کیفری قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متهم و به عبارت بهتر استحقاق مرتکب عمل مجرمانه به تحمل مجازات است.

مهم ترین دعاوی رایج کیفری عبارتند از

​جرایم علیه اموال: سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب و سایر جرایم مالی و ...

​جرایم علیه اشخاص: تجاوز به عنف، ضرب و جرح، قتل، آدم ربایی، تصادفات رانندگی، مزاحمت و کلیه جرایم علیه جسم و حیثیت اشخاص

​جرایم علیه خانواده: عدم ثبت نکاح، ترک انفاق و ...

​کلیه جرایم علیه امنیت: جاسوسی، جعل اسناد ملی و شخصی و دولتی، محاربه و کلیه موارد مربوط به امنیت کشور و مردم (امنیت عمومی)

​رسیدگی به دعاوی کیفری مراحل زیر را شامل می گردد:

  • ارتکاب به جرم
  • درخواست شکایت شاکی به دادسرا
  • تعقیب شکایت در دادسرا
  • انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به شکایت در دادسرا
  • صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست
  • رسیدگی در دادگاه
  • دادخواهی نسبت به رای
  • تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر
  • فرجام خواهی در موارد معین
  • اجرای حکم مجرم

​​موسسه حقوقی عدالت آفرین پدرام راد با تکیه بر دانش و تخصص وکلای مجرب خود، شما را تا پایان رسیدن به حقوق قانونی تان همراهی می کند.

برای ثبت درخواست مشاوره ی حقوقی با شماره های ذیل تماس بگیرید:
​​​​​​​

تلفن: 02634454290
تلفن همراه: 09129238480
​​​​​​​